در پروازهاي داخلي داشتن کارت واکسن الزامي ميباشد.
.در پروازهاي داخلي داشتن کارت واکسن الزامي مي باشدسایر اعلانات